1. A szociális alapszolgáltatás fejlesztése esetén maximum bruttó 1,3 millió Ft / támogatott lakhatás férőhely esetén milyen költségek tervezhetők?

  A felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek II. Szakmai megvalósítás pontja az alábbi információkat tartalmazza:

  Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatási gyűrű nem, vagy nem megfelelő kapacitással áll rendelkezésre, szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése (új épület építésével, meglévő épület átalakításával, bővítésével, felújításával, új szolgáltatás kialakításával) érdekében:
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített, a célcsoportok számára létrehozott szociális alapszolgáltatások bővítése az alábbi tevékenységek által:

  -       férőhely bővítése, létrehozása,

  -       bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),

  -       új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása,

  -       eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

 • foglalkoztatás tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése, bővítés, fejlesztése

A 3.4.1.3. Egyéb elvárások pont pontosítja a szolgáltatási gyűrűre felhasználható költségkeretet az alábbiak szerint:

A támogatás összegéből számított egy férőhelyre jutó támogatás maximuma, amely az összes támogatható költséget tartalmazza:

 • a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú bentlakásos intézmények férőhely kiváltása esetén maximum bruttó 6,75 millió Ft / kiváltott és létrehozott férőhely;
 • a szolgáltatási gyűrű kialakítása, bővítése, fejlesztése esetén a fejlesztéssel érintett támogatott lakhatásban elhelyezett személyekre vetítve a további igényelhető támogatás:
 • szociális alapszolgáltatás fejlesztése esetén további maximum bruttó 1,3 millió Ft / támogatott lakhatás férőhely
 • foglalkoztatás fejlesztése és bővítése esetén további maximum bruttó 0,7 Millió Ft / támogatott lakhatás férőhely

Az elszámolható költségek köre figyelembevételével a szolgáltatási gyűrű kialakítása, fejlesztése tevékenységre az alábbi költségtípusok számolhatóak el:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költségei

  A szolgáltatási gyűrű fejlesztése és foglalkoztatás tárgyi feltételeinek megteremtése/bővítése/fejlesztése érdekében csak olyan eszközök (pl.: berendezési tárgyak, munkagépek, munkaeszközök) szerezhetők be, amelyek a szakmai szempontoknak megfelelnek és közvetlenül szolgálják az ellátottak önálló támogatott életvitelét/munkavégzését. A szociális intézmények kiváltása során létrejövő épület(ek)ben a beruházáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésén kívül kizárólag olyan eszközök szerezhetők be (pl. berendezési, informatikai eszközök, telefon/jelzőrendszer), amelyek közvetlenül szolgálják az ellátottak gondozását.

 • Építéshez kapcsolódó költségek

  o   új építés

  o   átalakítás, bővítés, felújítás, bontás

  o   infrastruktúra (víz- és energiaelosztási, távközlési hálózat) fejlesztése, közművesítés, közmű felújítása telekhatáron belül

Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások: legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház kerülnek kialakításra. Az alapszolgáltatások fejlesztésének költségei abban az esetben elszámolhatók, ha ez a támogatott lakhatást kiegészítő szolgáltatási gyűrű kialakítására szolgálnak.


A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatásoknak meg kell felelnie a Szociális törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell lennie a stratégiában foglaltakkal.

A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési, átalakítási és felújítási munkák költségei elszámolhatók beleértve az akadálymentesítés, az energiatakarékossá tétel költségeit is.

A felhívás alapján a szolgáltatási gyűrű kialakításához/fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközbeszerzés és építéshez kapcsolódó költségek is tervezhetők, amennyiben ezen tevékenységek a támogatott lakhatást kiegészítő szolgáltatási gyűrű kialakítására szolgálnak.

A költségek tervezése során a kiadási tételek lehatárolása szükséges a:

 • „fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú bentlakásos intézmények férőhely kiváltása esetén maximum bruttó 6,75 millió Ft / kiváltott és létrehozott férőhely”

 • foglalkoztatás fejlesztése és bővítése esetén további maximum bruttó 0,7 Millió Ft / támogatott lakhatás férőhely korlátos tevékenységektől!!!!
 1. Támogatásban részesített partner (Konzorciumi partner) esetében szükséges-e indikatív árajánlatok benyújtása?

  Igen! Támogatásban részesített partner esetében, a számára tervezett költségekhez ugyanazon metódus alapján szükséges a pályázathoz indikatív árajánlatok benyújtása a tervezett költségtételek alátámasztásához, mint a Konzorciumvezető esetében. A Partner szerezze be az elvárt minőségben és tartalommal az árajánlatokat, illetve adja át a Kirendeltség részére, hogy az EPTK feltöltés során maradéktalanul rendelkezésre álljon!


  3. Kérdésként merült fel, hogy mit jelent a felhívásban a „teljeskörű akadálymentesítés” elvárás.
  Elegendő ha a 12 fős lakásban a tervezett 3 vizesblokk közül csak egy akadálymentes vagy mind a háromnak annak kell lennie?

  A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontja tartalmazza az alábbiakat:

  A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.


  Továbbá kifejti az akadálymentesítéssel kapcsolatos elvárásokat:
 • A projektarányos akadálymentesítés azt jelenti, hogy olyan mértékben szükséges az akadálymentesítést biztosítani, amilyen mértékben a beruházási tevékenység érintette az ingatlant. A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Ez például a festés/mázolásnál a vakok és gyengénlátók érdekében a megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása), vagy elektromos hálózat teljes felújításánál a helyiségek kapcsolóinak a mozgáskorlátozottak számára elérhető magasságba történő áthelyezését. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei.

 • Új építés esetén teljes körű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.

 • Egy célcsoport számára nem elegendő akadálymentesítést biztosítani, de a fejlesztések során alkalmazható a funkcionális akadálymentesítés elve: amennyiben az intézményekben minden szolgáltatáshoz kapcsolódó funkció elérhető a földszinten, abban az estben az emeletre való feljutást nem szükséges akadálymentesen biztosítani. A cél, hogy bárki számára hozzáférhetőek legyenek azok a funkciók, amelynek kiszolgálására az épület létrejött.

Az EFOP 2.2.2-17 pályázat keretében létesülő, új építésű épületek tekintetében a pályázati kiírás rögzíti: „Új építés esetén teljes körű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.”

Az egyértelmű álláspontok kialakítása érdekében szakmai egyeztetéseket folytattunk illetékes szakemberekkel, és az alapján a tervezendő lakóépületek tekintetében az alábbi egységes iránymutatást készítettük el:

 • A komplex akadálymentesítés fogalmát és leírását a lentebb hivatkozott útmutató tartalmazza

 • A tervezett lakásotthonok tekintetében minden közösségi tér valamint lakószoba akadálymentes megközelítéséről gondoskodni kell valamint legalább egy akadálymentes fürdő kialakítása szükséges (ez mozgásukban korlátozottakra vetítve természetesen). Indukciós hurok és egyéb infokommunikációs eszközök, berendezések elhelyezése természetesen szükséges.

 • A bejáratnál (korlátos) rámpa, az udvarban dedikált és megfelelő méretekkel kialakított parkoló szükséges.

 • Az épületeken belüli folyosók szabad szélessége a forgalom intenzitásától függ, de a közlekedő valamennyi része legalább 1,20 m széles legyen. Helyi szűkületek a folyosó szélességét legfeljebb 0,90 m-re szűkíthetik.

 • Minden esetben – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat keretében biztosítani kell az intézmény bejáratának, és legalább egy mellékhelyiségének az akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is.

A tervezés során javasoljuk az FSZK-s "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez Komplex akadálymentesítés" c. dokumentumot figyelembe venni, mely ajánlott is EU-s projektekhez.

Itt érhető el:
http://akadalymentes.com/wp-content/uploads/2012/04/segedlet-akment.pdf

4. Az EFOP-2.21.2-17 kódszámú pályázati kiírásban a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások B) pontja szerint " A szakmai vezetőnek az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3. sz. mellékletében szereplő fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon intézményvezető, vagy pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető vagy szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona intézményvezető esetében elvárt szakirányú felsőfokú végzettséggel és 5 éves releváns szociális területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie."

A rendeletben többek között okleveles szociális munkás felsőfokú szakképesítés szerepel, az egyik munkatársnak, akit szakmai vezetőként szeretnénk bevonni a pályázatba okleveles egészségügyi szociális munkás felsőfokú szakképesítése van. A rendelet ezt a szakképesítést egy helyen fogadja el (az idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátás) nappali ellátás vezető munkakörhöz.

Kérdésünk az lenne, hogy a szakmai vezetőnek a fentiek értelmében elfogadható-e az okleveles egészségügyi szociális munkás felsőfokú szakképesítése?

Papírforma alapján nem elfogadható a fent nevezett képesítés.

Javaslat:
Ha minden kötél szakad, akkor benyújtanám a fent nevezett személlyel a CV-t, melyből kihagynám az egészségügyi szócskát, így az 1/2000 SZCSM rendelet 3. számú mellékletének megfelelne a végzettség, továbbá a szakmai tervben kifejteném az eddig elért eredményeit, releváns tapasztalait. A pontozás a szakmai terv és a benyújtott CV alapján történik. Eddigi értékelői tapasztalataim alapján (több, mint 5 év) nem kértek be végzettséget igazoló dokumentumot.

Ha mégis felfedezik az anomáliát, akkor maximum 0,5 pont levonással élhetnek és a támogatási szerződéskötés feltételei közé beemelik, hogy releváns végzettségű szakmai vezető foglalkoztatása szükséges!

5. A pénteki értekezleten elhangzott, hogy a kitagolási projekt szakmai vezetőjének olyan embernek kell lennie aki szociális szakvizsgával rendelkezik. A pályázati felhívás 3.4.1.1 fejezet B. pontjában az szerepel, hogy az 1/2000 SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében szereplő intézményvezetői végzettség elegendő. Mivel nem ez a melléklet tartalmazza azt, hogy az intézményvezetőknek szakvizsgával kell rendelkezniük, ezért szerintem szakvizsga nélküli személy is betölthet szakmai vezetői pozíciót a pályázatban. Szakvizsgával rendelkező személy az állományunkban nincs, akkor külső embert szükséges felvennünk e célra. Bízom benne, hogy szakvizsga nélkül is betölthetjük a pozíciót.

A hivatkozott melléklet alapján szakvizsga nélkül is betölthető a pozíció!

 1. A pályázataink egyikében sem lesz konzorciumi partner jelen állás szerint. 
  A szakmai terv 4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása pontjában a TIFE-t és az FSZK-t gondoltuk nevesíteni, mivel hivatalosan a beszerzések még nem történtek meg a megvalósítás, fenntartás időszakára.
  Kérdésem, hogy ezt a pontot részletesen kifejtitek-e, mivel rendkívül kevés információ áll rendelkezésünkre a veletek illetve velük kötött megállapodásról, szervezetekről, felelős szervezeti egységről vagy a felelős vezetőkről?

A TIFE, mint jelentősebb partner nem feltüntetendő. Az FSZK, mint együttműködő partner bemutatásában kérünk segítséget.

 1. A szakmai terv 5.2. a célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, kommunikációs üzenetek megfogalmazása pontjához kapcsolódik.
  Készült-e bármiféle egységes kommunikációs üzenet a különböző célcsoportoknak, tudunk-e az intézményeknek segítséget adni ebben?  Vagy az amit írtatok teljesen elegendő?

Nincs egységes kommunikációs üzenet. Az intézményeknek egyedileg kell meghatározniuk, hogy milyen módon járnak el. Igény és szükség szerint kiegészíthető vagy korrigálható a TIF által adott szöveg. 

 1. Hogyan kerül bevonásra a rehabilitációs szakmérnök a projektbe?

A Felhívás nem tartalmazza azt, hogy a rehabilitációs szakmérnökkel külön kellene szerződni (akár engedélyköteles, akár nem a munka), csak azt, hogy a pályázat benyújtásához „11. Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat” szükséges.

„A projekt tervezésekor elvárás, hogy minden tervezett tevékenység megfelelően megalapozott és alátámasztott legyen, ezért a rehabilitációs szakmérnöki vélemény szükséges, a költsége elszámolható.”

 • Projekt előkészítés költségei
 •   előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
 •   szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, tender tervek
 •   szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, szakvélemények költsége
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 •   műszaki ellenőri szolgáltatás költségei
 •   egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 •   egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek

Amennyiben a tervezéskor elvárás, akkor ezt a projekt előkészítésnél a műszaki és kiviteli terveknél esetleg a szakvéleményeknél lehet elszámolni. Mivel az engedélyes terveket csak a rehabilitációs szakmérnök jóváhagyásával és aláírásával lehet benyújtani a hatósághoz, ezért elsődlegesen a tervezéshez tartozik a rehabilitációs szakmérnök munkája, ugyan úgy, mint a tűzvédelmi tervfejezet is. Ez vonatkozik a kiviteli tervekre is. A tervezői ajánlatkérésben megfogalmazottak alapján a Tervezők komplett „pályázat benyújtására alkalmas” tervdokumentáció elkészítésére vállalkoznak, függetlenül attól, hogy a terv engedélyköteles, vagy sem.

Az ajánlatkérés műszaki tartalmában is az „5. Feltételek és elvárások pont” alatt is szerepel, hogy „Az engedélyezési dokumentációnak és kapcsolódó egyéb anyagoknak mindenben maradéktalanul meg kell felelniük az EFOP-2.2.2-17 pályázat előírásainak és feltételeinek (amennyiben releváns).”

Ebben az esetben sem látjuk értelmét külön szerződés megkötésének, azért sem, mert ebben az esetben ez megnövelné a tervezés, illetve az előkészítés költségét, ami a felhívás „5.7.Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások”-ban szereplő 15,5%-os maximális mértéket megváltoztatná.

A szerződéstervezetben szereplő rendelkezésre állás is az összes szakági tervezőre vonatkozik nem csak egy-egy tervezőre.

 1. Lehet arányosítani az alapszolgáltató építési költségét, hogy a foglalkoztatás is kap benne helyet?

Pl.: az alapszolgáltató épülete 250 nm, ebből foglalkoztató 50nm.

Megcsinálhatom azt, hogy az építési költség 80%-át az alapszolgáltatásra fordítható 1.300.000/fő terhére számolom el, míg a maradék 20%-ot a foglalkoztatás 700.000/fő terhére?

Igen, amennyiben az arányosítás elhatárolható és indokolható.

 1. A korábban kiküldött költségvetési tábla magyarázat fülén a képzés az alapszolgáltatás 1.300.000/fő támogatásához van írva, de a táblázatban már a foglalkoztatás 700.000Ft/fős támogatásában szerepel. Jó ez így?

Mindkét területen tervezhető képzés. 

 1. A rehabilitációs szakmérnök árajánlatát a Kirendeltség vagy Bp. kéri be? 

Válasz: Kirendeltség kéri be, amennyiben szükséges a külön beszerzés. A benyújtáshoz a tervezési költségbe célszerű beépíteni. 

 1. A pályázathoz mellékelendő Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat mit tartalmazzon, ha a tervek még nem készülnek el márc. 31-ig?

A nyilatkozat tartalma még egyeztetés alatt van.  

 1. Az alapszolgáltatás fejlesztésénél igénybevett szolgáltatásként tervezhetünk-e pszichológus, pszichiáter, gyógytornász, fodrász, pedikűrös költségeket, mint kiszervezett szolgáltatást (az intézmény még további szolgáltatásokon gondolkozik), az erre vonatkozó árajánlatot mellékelnék a pályázathoz. Ugyanitt lehet elszámolni a Nappali Szolgáltató Központ berendezési tárgyait is, erre megerősítést szeretnénk kérni.

Igen, a br. 1,3 M Ft/kiváltó férőhely összegben tervezhető. 

 1. A foglalkoztatás fejlesztésénél az eszközökön túl a lakók felkészítésének költségét a következőképpen tervezzük: egy része ki lenne szervezve (ennek árajánlatát Bp. intézi), másik részét az intézményi dolgozók végeznék el szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei soron. Itt 3-5 fő munkatárssal tervezhetünk-e, megbízási jogviszony keretében kötnénk velük szerződést, mint szakmai asszisztensek vennének részt a projekt kezdetétől a végéig az ellátottak felkészítésében.

A képzések költségét az alábbi költségvetési sorokon tervezzük, mint szolgáltatás:

 • Célcsoport képzési költségei
 • Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei
 1. A foglalkoztatás fejlesztésénél nagyméretű kerti traktor beszerzése támogatott-e, ha a foglalkoztatási konstrukció fejlesztése a parkrendezés is lenne.

Elvileg nem tiltja semmi, ha új járműről beszélünk. Szükséges egyeztetni az IH-val  a kérdést!

 1. A projektmenedzsment költségei között szerepel a PM szolgáltatás és a projektmenedzser, pénzügyi vezető költségei. Együttesen kell néznünk a 2,5% százalékos korlátot, vagy ettől jelen konstrukció keretében eltérhetünk? Ha igen, mekkora lehet a százalékos határ?

Eltérhetünk. A 15,5%-os összkorlátot ne lépje túl és csak akkor tervezzünk plusz költséget, ha minden kötelező tevékenységre jutott forrás. 

 1. A szakmai tervben melyik pontban kell szerepeltetni a tervezett foglalkoztatás fejlesztését és az alapszolgáltatás fejlesztését?

1.1.3 következtetések rész, 2.1,  2.3 , 2.4 és 3.2.2, de további alpontokba is beemelhetők.

 1. Az eszközbeszerzés költségeinek tervezhetősége miatt kérdeznénk, hogy az eszközkatalógus mikor fog rendelkezésre állni?

Három eszközkatalógus készül, melyek véglegesítés alatt vannak. Addig egy meghatározott keretösszeget tartsunk fenn a költségvetésben.

 1. A költségvetésben található az alábbi sor:

K

projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei

db

1

0

0 Ft

0,00%

Kérdésem, hogy ide elszámolható-e a terület feltöltésének (mély fekvésű) és kitakarításának (sok esetben nagy a gaz, és a növényzet.) költsége?

Igen. A tervező a költségbecslésben térjen ki rá. Az építési költségekhez tervezendő.

 1. TIFE által készített minta költségvetésben szereplő tételek mennyiben módosíthatóak?

A korlátos költségek lehetőleg ne mozduljanak el, a többi költség a projekt igényei szerint módosíthatók. 

 1. Szeretnénk a kiváltott intézményben belső felújítással fejleszteni a foglalkoztató kapacitását. Ennek megfelelően egy plusz sor került felvezetésre.

Nincs akadálya, de a képletezés legyen korrigálva ennek megfelelően, ha szükséges. 

 1. Esetünkben telek vásárlásra kerül sor, illetve az adásvétel és értékbecslés díját is be kellett kalkulálni.

Ingatlanvásárlás esetén maximum 2% költség tervezhető a költségvetés terhére. Az értékbecslő által feltüntetett ár legyen feltüntetve a költségvetési soron.

Ezzel párhuzamosan az értékbecslő díja is kerüljön be a költségvetésbe. 

 1. A szakmai vezető és a pm díjazása igazítva lett a bevonni tervezett munkatársak béréhez (szakmai vezető 40 órás bére teljes mértékben elszámolásra kerül a  projekt terhére), így aktuális bére lett beírva.

Ha nem lépi át a 15,5%-os összkorlátot az emelés és minden szükséges költség tervezésre került,  akkor nincs akadálya.

 1. Mit jelent egészen pontosan az, hogy a költségvetés táblázatban több helyen is szerepel, hogy pl. a műszaki ellenőri költség: max 1 % (eredeti 272/2014. Korm Rendelet belső korlát! Itt eltérhetünk tőle)?

Ez azt jelenti, hogy a 15,5%-os korláton belül mozoghatunk, így akár 2%-is lehet pl. a műszaki ellenőri költség?

Igen. A 272/2014-es Korm. rendeletet vettük alapul a tervezéskor, dea 15,5%-os összkorláton belül eltérhetünk, ha a ktgvetés lehetővé teszi. A korlátos tételeket lehetőség szerint ne módosítsuk.

 1. Ha nincs a projektekben konzorciumi együttműködési partnerség, akkor a polgármesterektől szükséges-e nyilatkozatot bekérni arra vonatkozóan, hogy nem kívánnak konzorciumi partnerként részt venni a projektben?

Amennyiben van rá kapacitás kerüljön bekérésre, de a felhívás nem követeli meg és a pályázatban sem kerül benyújtásra, mint melléklet.

 1. Mit szerepeltessünk az önéletrajzban?

Kérem a korábban megküldött sablont alkalmazzunk, amely innen is letölthető a mellékletek ikon alól: https://www.palyazat.gov.hu/efop-222-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse

Kérem minden esetben kitölteni, hogy projektmenedzser, szakmai vezető vagy projektasszisztens, stb. munkakörben kerül a kolléga bevonásra

Menedzsment és szakmai tapasztalat időtartamának pontosítása:

 • A projektmenedzsernél az alábbi tapasztalati szint az elvárás:
  "A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós forrásból megvalósult projektek projektmenedzsmentje területén"
  Az önéletrajzban kérem megjelölni a -tól -ig időszakot.
  Pl: TÁMOP-5.3.6-12/2012-0044 projekt – projektmenedzser 2012.04.01-2015.06.30. 
  Ebből egyértelműen látszik, hogy több, mint 1 évet dolgozott a bevonni kívánt személy projektmenedzsment területen.
  Több projektből is össze lehet ollózni, de lehetőleg ne párhuzamosan futó projektek legyenek, hanem időben egymástól elkülönülőek.

 • A pénzügyi vezetőnél az alábbi tapasztalati szint az elvárás:
  "Legalább 1 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie."
  Az önéletrajzban kérem megjelölni a -tól -ig időszakot, mint a projektmenedzser esetében. Lehetőleg pénzügyi vezetői vagy pénzügyi asszisztens tapasztalat kerüljön feltüntetésre.

 • A szakmai vezetőnél az alábbi tapasztalati szint az elvárás:
  "Legalább 5 éves releváns szociális területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie."
  Cél, hogy a kiváltott célcsoport tekintetében legyen bemutatva a tapasztalat. Itt is a -tól-ig időszakos feltüntetést kérem alkalmazni.
 1. Mi alapján tervezhetők a képzések?

A foglalkoztatási programhoz kapcsolódóan a korábban megküldött képzések tervezése javasolt br. 200.000 Ft/kiváltott férőhely értékben, mely képzési portfólió az SZGYF saját akkreditált képzésállományát tartalmazza (szelektált verzióban). Szolgáltatás soron tervezendő tétel.

Az SZGYF honlapján a felnőttképzések menüpontban található az akkreditált képzések listája az alábbi linken: 

https://szgyf.gov.hu/hu/felnottkepzes/engedelyezett-kepzesek