A projekt célja a szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. Bács-Kiskun megyében 1990. április 1-óta működő „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény által ellátott 60 fő szenvedélybeteg komplex szükséglet felmérési eredményein alapuló szolgáltatásnyújtás szakmai, személyi, tárgyi feltételeinek kialakítása.

Az intézményi kiváltással létrehozható lakhatási szolgáltatások: 5 darab tizenkét fő számára kialakított újépítésű ház, amelyek megfelelnek az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek összhangban a Stratégiában foglaltakkal. A házak részben önkormányzati tulajdonban lévő telkeken – Tabdi település 3 db -, illetve az intézmény használatában lévő 2 telken Kaskantyú településen kerülnek megépítésre.

A fejlesztés eredményeként a lakhatási szolgáltatást biztosító Kaskantyú és Tabdi településeken elérhetővé válnak, bővülnek az alapszolgáltatások, foglalkoztatási lehetőségek, ezek a fejlesztés eredményeként megfelelő minőségben és kapacitással, stabilan rendelkezésre fognak állni.

Részcélok: az intézményben élő szenvedélybeteg személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása. A szociális szolgáltatási rendszer fejlesztésével minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása.

A „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik. A projekt megvalósulása után az intézmény székhelye meg fog felelni a határozatlan idejű működési engedély feltételeinek. A komplex szükségletfelmérésen alapuló egyéni szükségletek kielégítését szolgáló nappali ellátó szolgálat 48 fővel történő fejlesztése, a szenvedélybetegek közösségi ellátásának, étkeztetésnek és házi segítő szolgálat alapszolgáltatások biztosítása a célunk.

A fejlesztő foglalkoztatás tárgyi és személyi feltételeinek bővítése új foglalkoztató építésével, új foglakoztatási formák tárgyi feltételeinek biztosításával valósul meg.

A jelenlegi ellátó rendszerben jelen vannak azok a szakemberek, akik a felkészülés időszakában lehetősséget kell, hogy kapjanak az új szolgáltatási forma működésének megismerésérése, a szükséges kompetenciák képzések formájában történő elsajátítására.

Az ellátást igénybevevőket is fel kell készíteni az új lakhatási formára, amely lehetővé teszi számukra az intézménytől független, önállóbb életet.

Célcsoport a Harmónia ISZI-ben

  • ápoló-gondozó intézményben ellátott 60 fő szenvedélybeteg személy;
  • a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény székhelyén szakmai, illetve kisegítő munkakörben dolgozók;
  • az érintett szenvedélybeteg személyeket körülvevő mikro-makro környezet (pl. családtagok, szomszédság, gondnokok, más szolgáltatásban dolgozók, település lakossága, egészségügy stb.).