A projekt célja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény székhelyén (4931 Tarpa, Baksa tanya 1.) levő fogyatékos személyek otthona 84 fő engedélyezett intézményi férőhelyének kiváltása – az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás keretében.

A projekt induló dátuma: 2017. szeptember 1.

A projekt összköltsége: 735 000 000 Ft.

A program során megvalósítandó feladatok, célok:

A projekt célja a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A 84 fő ellátott elhelyezése a projekt révén 7 lakásotthonban (lakásotthononként 12 fő kerül elhelyezésre), két településen (2 lakásotthon Gacsály, 5 lakásotthon Tarpa) valósul meg. A támogatott lakhatás biztosítása során a fogyatékossággal élő személyek új lakóhelye a településekbe integráltan kerülnek elhelyezésre. Biztosítani kell annak feltételeit, hogy a fogyatékossággal élő személyek, az őket segítő szolgáltatások igénybevétele mellett folytathassanak önálló életvitelt:

 • Jöjjön létre az öngondoskodásra való képességre épülő és azt fejlesztő szolgáltatási rendszer.
 • Valósuljon meg a lakhatás és a napközbeni tevékenységek szétválasztása a normalizáció elve mentén.
 • Legyen lehetőség a szolgáltatást nyújtók hálózatszerű működésére.

A projekttel elérni kívánt eredmények szerint a részcélok:

 • Szolgáltatástervezési szempontok szerint:
 • a fogyatékossággal élő személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása,
 • a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása,
 • a projekt során kialakított szolgáltató központ által nyújtott alapszolgáltatások révén az ellátottak szükségleteire épülő ellátás biztosítása,
 • a projekt révén kialakított foglalkoztató centrum által az ellátottak foglalkoztatása, szabadidejűk hasznos eltöltése, a hasznossági érzésük megteremtése, a munkaerő világába történő bevonása és a települések közösségi életeibe való bevonása,
 • a hagyományos, nagy létszámú fogyatékos személyek otthonainak megszüntetése.
 • A humánerőforrás tekintetében:
 • a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek rendelkezésre állása,
 • a dolgozók felkészítése,
 • az intézményekben dolgozó szakemberek által a szociális ellátás presztízsének emelése a térségben.
 • A kiváltásban érintett települések vonatkozásában:
 • a település lakóinak felkészítése, lakossági fórumok megszervezése,
 • a támogatott lakhatás céljára épült új épületek, melyek igazodnak a települések hagyományaihoz, építészeti megjelenésükhöz, hozzájárulnak a települések arculatának minőségi javulásához,
 • a településeken, a fogyatékossággal élő személyek számára korszerű lakhatási körülmények biztosítása.
 • A kiváltásban érintett ellátottak vonatkozásában:
 • a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása,
 • a lakók felkészítése,
 • a fogyatékos személyek társadalmi kirekesztésének enyhítése,
 • a helyi közösségi-társadalmi részvétel és aktivitás növelése,
 • a személyközpontú, önérvényesítő magatartásmodell erősítése támogatása.

Szakmai tevékenységek, feladatok a célok megvalósítása érdekében:

A projekt a fogyatékossággal élőket célozza meg, valamint az őket körülvevő mikro- és makro környezetet. A pályázat beadását megelőzően egyéni szükséglet- és igényfelmérés készült, ezáltal személyre szabott kommunikációs üzeneteket tudunk megfogalmazni, információkkal tudjuk célzottan ellátni az egyes lakókat.

Projektünk keretében lakóink a bentlakásos intézményből kikerülve közösségi lakhatási keretek között élik tovább mindennapjaikat. A kiköltözés jelentős változást hoz életükbe, a folyamat sikeresen csak úgy mehet végbe, ha a lakók el tudják fogadni a költözéssel járó napi életritmusváltást, vagy életvitelváltást, és be tudnak illeszkedni az új környezetükbe. Annak érdekében, hogy sikeresen meg tudjanak birkózni az új kihívással, komplex felkészítésben vesznek részt.

A felkészítés során érintett területek: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése, kiscsoportos foglalkozás keretében a lakók megtapasztalhatják saját kompetenciáikat, megtanulják érdekeiket képviselni, fejlődik az önérvényesítő képességük. A támogatott döntéshozatal elsajátítása mindennapi feladat. Saját kompetencia határaikon belül képviselni tudják az érdekeiket, fejlődik ítélőképességük, mindennapi életvitelükkel kapcsolatban meg tudnak hozni döntéseket. Életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek: kiscsoportos foglalkoztatás keretében a lakók mindennapi életvezetésének segítése és támogatása (figyelemmel kíséri a lakók mindennapi szükségleteit, tevékenységeit és szükség szerint beavatkozik, vagy beavatkozást koordinál; az igénybevevők jelzéseit gyűjti és a jelzésekre beavatkozással reagál).

A humánerőforrás tekintetében: a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek rendelkezésre állása, a dolgozók felkészítése, az intézményekben dolgozó szakemberek által a szociális ellátás presztízsének emelése a térségben.

A kiváltásban érintett települések lakóinak folyamatos tájékoztatása lakossági fórumok szervezésével. Lehetőséget biztosítunk, hogy helyszínbejárás, intézménylátogatás keretében a lakosság személyesen ismerje meg az ellátottak életkörülményeit, a velük foglalkozó munkatársakat, az új lakókörnyezetet.