A rehabilitációs és átmeneti ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része nem felel meg a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételeknek. Magas az ideiglenes idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények korszerűsítésre szorulnak az ellátási feltételek javítása, az igénybevevők életminőségének javítása érdekében. A szakosított ellátást nyújtó intézményekre vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a 248 átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény közül 23 rendelkezik ideiglenes idejű bejegyzéssel, a 160 családok átmeneti otthona közül 6, míg a rehabilitációs intézmények esetében 61 intézmény közül 17 rendelkezik ideiglenes idejű bejegyzéssel. A külső férőhelyek száma az összes rehabilitációs intézményt tekintve 34, mely az összes férőhelyszám (1717) csupán 2%-át jelenti. A korszerűsítés mellett új (külső) férőhelyek létrehozása is szükséges az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben és a rehabilitációs ellátásban az ellátottak megfelelő rehabilitációja, reintegrációja, reszocializációja érdekében. A korszerűsítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) nevesített személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül a rehabilitációs és a rehabilitációs intézménnyé átalakuló átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézményeket, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket, bentlakásos intézmények rehabilitációs részlegét valamint a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) nevesített családok átmeneti otthonát célozza. A rehabilitációs intézményi ellátás szakmai tartalmát tekintve az elmúlt évek folyamán kiüresedett. Ezen intézményi kör feladata biztosítani egyrészt a társadalmi reintegrációt azon igénybevevőknél, akik otthonukba, új otthonukba képesek önállóan, vagy az alapszolgáltatás mellett önálló életet vinni. A rehabilitációs intézményeknek feladata az is a jövőben, hogy a visszaesés-prevenció színtereivé váljanak. A felújításra, korszerűsítésre szoruló intézmények:

  • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt ideiglenes vagy határozott idejű bejegyzéssel rendelkeznek;
  • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt ideig-lenes vagy határozott idejű bejegyzéssel rendelkeznek;
  • az ingatlanok rossz állapotúak és rossz energiahatékonysági mutatókkal rendelkeznek;
  • az ingatlanoknak a szakmai feladatoknak nem megfelelő a belső elosztása, berendezése;
  • célcsoport-specifikus elhelyezési feltételek hiányosak;
  • rossz az informatikai felszereltség;
  • külső férőhelyekre van szükség.

A projekt célcsoportja:

A pályázati kiírás célcsoportját a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek, gyermekek és családok alkotják, akik a Szociális törvény 57. § (2) bekezdés b) pontjában nevesített rehabilitációs és d) pontjában nevesített átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, a Szociális törvény 85/C. §-a szerint integrált formában létrehozott intézmények rehabilitációs részlegeiben, valamint a Gyermekvédelmi törvény 51. §-a szerinti átmeneti gondozást nyújtó családok átmeneti otthonaiban ellátást vesznek igénybe.

Az átmeneti és rehabilitációs intézmények szakemberei, illetve az ott ellátott személyek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói, a fejlesztéssel érintett település helyi társadalma.

Részcélok:

  • A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett rehabilitációs célú és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények korszerűsítése az ellátottak életminőségének javítása érdekében.
  • Új külső férőhelyek kialakítása az önálló életvitel elősegítése érdekében.

Szervezetfejlesztés, szakmai találkozók, workshopok szervezése.