A fejlesztés hatásainak elemzése

A pályázat keretében megvalósítani kívánt fejlesztések elsődleges hatásterülete a korszerű gyermekotthoni ellátás minőségének javítása. A projektben megfogalmazott célok és részcélok teljesülése esetén a várható társadalmi előny mindenekelőtt az ellátottak életkörülményeiben történt változásoknak köszönhető, a gazdasági előny a projekt szempontjából csak nagyon áttételesen jelentkezik.

Társadalmi hatás

Az elsődleges társadalmi hatása a projektnek a gyermekotthoni körülmények oly módon történő kialakítása jelenti, amely a gyermekek családias környezetben történő nevelését, gondozását segítik elő. Ez hosszabb távon az önálló felnőtt életvitelben is segítséget nyújt, hiszen könnyebben sajátítják el azokat a készségeket, amelyek szükséges a boldoguláshoz.
A gyermekotthon településközponti kialakítása elősegíti a helyi lakosság előítéleteinek csökkenését.

Gazdasági hatás

A projekt gazdasági hatása annyiban értelmezhető, hogy a családias gyermekotthoni ellátásnak köszönhetően a gyermekotthon, mint munkahely vonzóbbá válik, így a betöltetlen álláshelyekre könnyebben lehet munkatársat találni. Hosszabb távon, oly módon jelentkezik a gazdasági hatás, hogy a gyermekek az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.

A társadalmi és gazdasági hatások konkrét hatásvizsgáló rendszerekre gyakorolt hatása:

 

 

Hatásviselő rendszer

Számszerűsített mutató

A hatásmechanizmus leírása, eredménye

1.      Foglalkoztatás és munkaerőpiac – Közvetlen hatás

19 fő

A projekt keretében megvalósított képzéseknek köszönhetően a munkatársak munka-erőpiaci potenciálja emelkedik

1.      Foglalkoztatás és munkaerőpiac – közvetett hatás

30 fő

A foglalkoztatás közvetett hatása oly módon jelentkezik, hogy a gyermekek és fiatalok az integráltabb, családi hangulatot idéző nevelésnek köszönhetően könnyebben érvényesülnek a munka világában, azaz gazdasági aktivitásuk növekszik.

2.      Munkakörülmények - Közvetlen hatás

19 fő

A létrejövő kedvező munkakörülmények a munkatársak munkavégzését annyiban segítik elő, hogy rendelkeznek egy csak általunk használt helyiséggel, amely a hatékony munkavégzést segíti elő.

2.      Munkakörülmények - Közvetett hatás

-

Nem releváns

3.      Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetlen hatás

30 fő

Az ellátottak között a társadalmi részaránnyal megegyező arányban szerepelnek roma származásúak, a gyermekotthon kiscsoportos kialakításának köszönhetően integrált környezetben nőnek fel, amellyel csökkennek a kisebbségekkel szembeni ellenérzések. A gyermekotthon kialakításánál törekedni kell az akadálymentesítésre, amelynek az új lakásotthon/gyermekotthon a pályázati felhívásban foglalt előírásoknak eleget tesz.

3.      Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme – Közvetett hatás

12 055 fő

A gyermekotthon településközponti elhelyezése az ellátottak társadalmi integrációja közvetlenül, a település lakosság elfogadása pedig közvetetten jelentkezik.

4.      Esélyegyenlőség – Közvetlen hatás

30 fő

A társadalmi integráció erősítésével valósul meg a projektben az esélyegyenlőségi szempont elsősorban. Az integrált neveléssel biztosítható, hogy hosszabb távon a társadalmi előítéletek csökkenthetőek.

4.      Esélyegyenlőség – Közvetett hatás

30 fő

A gyermekotthon településközponti elhelyezésének köszönhetően az ellátottak a település életében fokozottabb szerepet vállalhatnak, részt vesznek a település életében. ezzel biztosíthat, hogy az önálló életvitele során fontos lesz számukra a közösséghez tartozás érdekében

5.      Területi kiegyenlítődés – Közvetlen hatás

Nem releváns

A fejlesztés pontszerű, a területi kiegyenlítődés közvetlenül nem jut szerephez a projekt végrehajtásánál.

5.      Területi kiegyenlítődés – Közvetett hatás

452 fő

Az SZGYF jelen pályázati felhívásra több projektjavaslatot is benyújt, amennyiben a projekteket együttesen vizsgáljuk, látható a területi kiegyenlítődésre való törekvés. A gyermekotthoni kapacitások tervezése és kialakítása során cél, hogy normál, különleges vagy speciális gyermekotthonok száma, illetve a helyi szükségletekhez igazodjon, ezzel a feladatellátás kiegyenlítődése valósul meg.

6.      Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetlen hatás

 

60 fő

A gyermekotthonok működését szabályozó rendelet előírásai szerint a gyermekotthon kialakítása és működtetése során is biztosítani kell a személyhez kötődő jogokat. Biztosítani kell, hogy az ellátottaknak és a hozzátartozóknak rendelkezésre álljon egy olyan helyiség, amely a zavartalan kapcsolattartást biztosítja.

6.      Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme – Közvetett hatás

Nem releváns

Nem releváns

7.      Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs – Közvetlen hatás

19 fő

 

Az önkormányzatiság alatt az ellátottak és munkatársak véleménynyilvánítási lehetőségét értjük a fejlesztéssel összefüggésben, azaz azt a képességet, hogy a projekt szakmai és műszaki tartalmát megismerjük és álláspontjukat kifejtsék. A projekt előkészítése során a munkatársak a felkészítő programok kialakításában, a tervezés során az épületek helyiségeinek kialakításának tervezésében, illetve a beszerzésre kerülő eszközök meghatározásában vettek részt.

7.      Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs

12 055 fő

A projekt előkészítése során lefolytatott lakossági érzékenyítés során a település lakosai megismerhették a fejlesztés tartalmát és arról véleményt alkothattak, amelyet a tervezés során a pályázó figyelembe vett.

8.      Közegészségügy, közbiztonság – Közvetlen hatás

30 fő

A családias környezetben való nevelés elősegíti, hogy az ellátottak a higiénia alapvető szabályait könnyebben elsajátítsák

8.      Közegészségügy, közbiztonság – Közvetett hatás

30 fő

A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életük során a bűnözés felé forduljanak

9.      Bűnözés, terrorizmus és biztonság – Közvetlen hatás

-

Nem releváns

9.      Bűnözés, terrorizmus és biztonság –Közvetett hatás

30 fő

A kiscsoportos és integrált nevelésnek köszönhetően csökkenthető annak valószínűsége, hogy az ellátottak a felnőtt életünk során a bűnözés felé forduljanak

10.  A szociális ellátó-rendszerhez történő hozzáférés – Közvetett hatás

60 fő

Az Nmr. előírásainak megfelelően tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető helyszínen

10.  A szociális ellátó-rendszerhez történő hozzáférés

-

Nem releváns

11.  Kutatás – Fejlesztés – Közvetlen hatás

-

Nem releváns

11.  Kutatás – Fejlesztés – Közvetett hatás

-

Nem releváns

12.  Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség – Közvetlen hatás

-

Nem releváns

12.  Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség

-

Nem releváns

13.  Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei – Közvetlen hatás

19 fő

A korszerű gyermekotthon üzemeltetési és karbantartási költségei a korábbi intézményi kiadásokhoz képest csökkennek, ezáltal költséghatékonyabb a gyermekotthon üzemeltetése.

13.  Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei – Közvetett hatás

Nem releváns

A költséghatékony intézményi üzemeltetés az SZGYF intézményi költségvetésére is kedvező hatással bír.

 

Környezeti hatások

A projekt környezeti hatásai a beruházási projektelemet leszámítva elhanyagolhatóak, a projekt végrehajtása során arra kell törekedni, hogy a környezetterhelést a lehető legalacsonyabb szintre kell szorítani.

Hatásviselő rendszer

Számszerűsített mutató

A hatásmechanizmus leírása, eredménye

1.      Levegőtisztítás – Közvetlen hatás

20 család

A kivitelezéssel együtt járó szálló por a beruházás közvetlen közelében fejti ki hatását, a kivitelezés megkezdését megelőzően az érintetteket a kivitelező tájékoztatni fogja, továbbá törekedni fog a szennyezés mérséklésére

1.      Levegőtisztítás – Közvetett hatás

m3 x 20 % x 1,775

A projekt keretében épített új intézmény korszerű fűtési rendszerének köszönhetően a levegőbe jutó üvegházhatású gázok előreláthatóan minimálisan 20%-kal csökkennek. ( A földgáz elégetésekor kibocsátott széndioxid együtthatója: 1,775)

2.      Talajminőség és talajerőforrás – Közvetlen hatás

12 ha

A kivitelezéssel érintett építési területen jelentkező szennyeződés megszüntetése a kivitelező feladata lesz, így ez a káros környezeti hatás átmeneti lesz csupán.

2.      Talajminőség és talajerőforrás – Közvetett hatás

-

Nem releváns

3.      Területhasználat – Közvetlen hatás

13 ha

A kivitelezés ideje alatt a beruházás helyszínén és a közvetlen közelében lehet számítani fokozottabb területhasználatra, amely adott esetben a szomszédos lakóingatlanok lakóinak okoz kellemetlenséget. A kivitelező feladat a hatás mérséklése.

3.      Területhasználat – Közvetett hatás

-

Nem releváns

4.      Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás – Közvetlen hatás

-

A kivitelezés során keletkezett hulladékok kezelése, illetve elszállítása a kivitelező feladata, a kivitelezés során a tervező által megadott hulladék mennyiségekkel számolt a pályázó.

4.      Hulladéktermelés, hulladékhasznosítás – Közvetett hatás

4 x 120 L/ hét

Az új intézmény a keletkezett hulladékok kezelésre a helyi hulladékszolgáltatóval köt szerződést, a jelenlegi tapasztalatok alapján csoportonként 120 l hulladék keletkezik hetente. Amennyiben a szolgáltatási területen az újrahasznosítható termékek gyűjtésére van mód, akkor az intézmény vállalja, hogy elkülönítetten kezeli az újrahasznosítható hulladékot.

5.      Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetlen hatás

 

30 fő

A munkatársak az ellátottak körében hangsúlyozzák a környezettudatos szemlélet alkalmazását, illetve törekszik energiatakarékos eszközök alkalmazására a beszerzések során.

5.      Környezeti kockázatok megjelenése – Közvetett hatás

-

Nem releváns

6.      Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetlen hatás

-

Nem releváns

6.      Mobilitás, energia-felhasználás – Közvetett hatás

-

Nem releváns

 

A projekt keretében vállalt fejlesztési pályázati felhívás szerinti indikátora és műszaki-szakmai mutatója az alábbi táblázatban kerül ismertetésre.

Indikátor megnevezése

Típus (kimenet, eredmény)

Mértékegység

Bázisérték

Minimálisan elvárt célérték

Céldátum

Mutató forrása

A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása

kimenet

0

48

2023.03.31

Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés

Műszaki-szakmai mutató megnevezése

Mértékegység

Bázisérték

Célérték

Céldátum

Mutató forrása

1.      A létrehozott speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek száma/létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma

2.      A létrehozott befogadó gyermekotthoni férőhelyek száma

3.      A korszerűsítéssel egyidejűleg kapacitásfejlesztés eredményeként létrejövő gyermekotthoni férőhelyek száma

 

0

 

2023.03.31.

Használatbavételi engedély