Társadalmi hatás és Gazdasági hatás

A projekt társadalmi és gazdasági hatásai a különböző hatásviselő rendszereken a közvetlen és közvetett célcsoportok viszonylatában mutatjuk be. A településre életvitelszerűen beköltöző ellátottak munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése, a társadalmi befogadás növelése. A meghatározott célok elérése érdekében az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése és infrastrukturális feltételeinek nélkülözhetetlen javítása:

 

Társadalmi-gazdasági hatások és erősségük bemutatása (0-6)

Terület

Közvetlen hatás

Közvetett hatás
Elemzés Elemzés
Foglalkoztatás és munkaerőpiac A projekt hatására javul a társadalmi szereplőkkel való együttműködés, valamint a célcsoport munkaerőpiacon való megjelenési esélyei nőnek. Képzés segítségével további tudásra tesznek szert. 4

Az intézményi szolgáltatásfejlesztés következtében javul a társadalmi szereplőkkel való együttműködés, ennek hatásaként a kiváltással érintett településen élők elhelyezkedési esélyei javulnak (szükséges személyi feltételek megteremtése által), hosszú távon a település versenyképessége javul.

6
Munkakörülmények Az új szolgáltatások javítják a munkakörülményeket, melynek hatására a képzési/ szociális alapellátási tevékenységek színvonala javul. 4 A nemzetközi fejlődési trendekhez való felzárkózás felgyorsul, a képzési/ szociális alapellátási tevékenység magasabb szintű elismertségre tehet szert; 3
Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme A társadalmi kapcsolatok, együttműködések szorosabbá tétele által az együttműködések színvonala nő, a tapasztalatcsere és a szakmai kommunikáció eredményessége növeli az intézményben folyó munka színvonalát, elismertségét; 4 A projekt eredményeinek megismertetése a partner intézményekkel, lakossággal, a gyakorlati életben történő hasznosításuk, növeli a szociális szakma elismertségét és versenyképességét, hatással lesz a lakosságra és a környezeti tényezőkre 5
Esélyegyenlőség A projekt hozzájárul az alapszolgáltatás fejlesztésen keresztül a társadalmi esélyegyenlőség növeléséhez. Az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására. A szolgáltatási gyűrű fejlesztései mindenki számára elérhetővé válnak, továbbá a fejlesztett területek komplex akadálymentesítésen esnek át,amely tovább növeli a társadalmi csoportok elérési lehetőségeit. 6 Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével az intézmény megítélése, eredményessége javul 6
Területi kiegyenlítődés Az intézmények a területi elhelyezkedésükből adódó korlátokat a fejlesztés által le tudják küzdeni, a tényleges integrációt biztosítani tudják. 6 A területi izoláció megszűnik, a korszerűtlen ellátó-helyek funkcióváltása megtörténhet. 6
Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme A projekt hozzájárul a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, továbbá a célcsoportok vonatkozásában tényleges integrációt biztosít, így a 1257/2011. (VII.21.) Korm. határozatnak is megfelel. 6 Teljes körű kiváltás történik, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kerülnek kialakítása. 6

Társadalmi integráció

Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele, a megkülönböztetés teljes hiánya, pl. nehézségekkel küzdő hallgatókkal való kiemelt foglalkozás;

4 Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele, a megkülönböztetés teljes hiánya, tanulási nehézségek csökkenése; 5
Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, erkölcs A projekt keretében a közösségi alapú ellátási formák kialakítása a cél, ahol a nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a vonatkozó előírások, az érintett partnerek elvárásai, szempontjai és az erkölcsi normák betartásával. 6

A projekt keretében a nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás folyamatos a vonatkozó előírások, az érintett partnerek elvárásai, szempontjai és az erkölcsi normák betartásával;

6
Közegészségügy, közbiztonság

A projekt célja, hogy az addig nagyobb létszámú intézményekben élő személyek szűkebb közösségbe kerülnek. Ennek számos hatása van a társadalomra nézve. Az egyik ilyen hatás a közegészségügy területén is jelentkezik. A lakók prevenciós ellátása a szükség szerinti tanácsadás biztosítása, az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok elvégzése is. A lakók egészségtudatos életvitele így fejlődni fog.

A közbiztonság, mint kollektív társadalmi termék, amely az egyének és a közösségek tevékenysége által tovább fejleszthető.

6

Kisebb létszámú közösség kerül kialakításra, így egyes fertőzési gócok a prevenciónak és az alacsonyabb környezeti terhelésnek köszönhetően kevésbé alakulnak ki.

A lakosság érzékenyítésének köszönhetően várható, hogy az emberek nagyobb biztonságban érzik magukat.

6
Bűnözés, terrorizmus és biztonság A helyi viszonyoktól függően területenként is eltérő a lakosság biztonságérzete, amely a fokozatos társadalmi integrációval stabilizálható. 6

A lakosság érzékenyítésének köszönhetően várható, hogy az emberek nagyobb biztonságban érzik magukat.

4

 

 

Környezeti hatások

 

Az SZGYF összes fejlesztési projektje a környezettudatos menedzsment és tervezés keretében valósul meg. A szervezet egy dinamikusan fejlődő környezettudatosan működő, amely az alábbi két fő területen tudja biztosítani a fenntarthatósághoz történő hozzájárulását:

1) Környezettudatos menedzsment és tervezés: környezeti menedzsment eszközök, fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások és a természetes térszerkezet megőrzése révén. E tevékenységek lehetőséget adnak a jelentős negatív környezeti hatások reális felbecsülésére, ezáltal azok elkerülésére, megelőzésére, csökkentésére vagy kompenzálására. A fenntarthatósághoz szükséges feltételek biztosítása által lehetőség nyílik az alternatívák megfontolására, a nyilvánosság bevonására, ezáltal a környezeti problémák megelőzésére. Ennek módja a környezetvédelem megfelelő integrálása a szervezet gazdálkodásába, a tevékenységek során az alternatívák megfontolása, főleg a lehetséges helyszínek és tevékenységek mérlegelésével.

2) Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás: a természeti erőforrások megőrzése, a jó környezet- és egészség állapot megőrzése és a társadalmi felelősségvállalás.

E szempontok szem előtt tartása segít abban, hogy az intézmény a természeti és humán erőforrásokat környezettudatosan, előrelátóan és takarékosan használja, funkcióikat megőrizze és károsodásukat megelőzze.

 

Környezeti hatások és erősségük bemutatása (0-6)

Terület

Közvetlen hatás

Közvetett hatás

Elemzés

Elemzés

Levegő tisztaság

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.

6

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.

6

Talaj minőség

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. Az építkezés során különös figyelemmel vannak a talajt ért negatív hatások megakadályozásra kerülhessenek.

6

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.

5

Területhasználat

A projekt megvalósítása során zöldmezős területek nem kerülnek bevonásra.

2

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.

6

Hulladékhasznosítás

Az intézményben jelenleg is működik szelektív hulladékgyűjtés, melyet a projekt során is megvalósít, így hozzájárul a hulladék újrafelhasználás gyakorlatának terjedéséhez.

5

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;

6

Környezeti kockázatok

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;

2

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;

6

Mobilitás, energia felhasználás

Környezettudatos szemlélet a programokon, energiatakarékos eszközök alkalmazása.

4

A projektben vállalt tevékenységek megvalósítása során a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele;

6

 

 

 

A projekt keretében vállalt indikátorok és műszaki-szakmai mutató az alábbi táblázatban kerül ismertetésre.

 

  A Felhívás által elvárt célérték

A projekt keretében vállalt célérték

Indikátor neve:

A kitagolt gyermekvédelmi és szociális ellátási helyek férőhely kapacitása (a kiváltott férőhelyek száma, főben megadva)

minimum 51 fő minimum 72 fő
Célérték elérésének céldátuma: 2022.12.31. 2022.12.31.
Igazolás módja szakmai beszámoló szakmai beszámoló

Az eredmény leírása

Jelenlegi intézményi kapacitás: 72 fő

Kitagolás módja: új ingatlanok építése

Település Épület férőhelyszáma Kiváltás módszere
Szombathely 12 fő ingatlanépítés
Szombathely 12 fő ingatlanépítés
Táplánszentkereszt 12 fő ingatlanépítés
Táplánszentkereszt 12 fő ingatlanépítés
Táplánszentkereszt 12 fő ingatlanépítés
Táplánszentkereszt 12 fő ingatlanépítés
Táplánszentkereszt Szolgáltatóközpont építés