• Nyitórendezvény

 Ünnepélyes projekt nyitó rendezvény 2018.05.17-én került megrendezésre, melyen az SZGYF, a település önkormányzatának képviselői, országgyűlési képviselő úr, a lakosság és az ellátottak vettek részt.

 • A projekt megvalósítása

 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló- Gondozó Otthona Fülpösdaróc telephelyén (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 66.) működő pszichiátriai betegek otthona 60 fő engedélyezett intézményi férőhelyének kiváltása.

A projekt megvalósítása a „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben egyesület bevonásával került megvalósításra, mint konzorciumi partner.

 • Kivitelezés

A konzorcium vezető a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megvalósított a TL házak felépítését, melyek műszaki átadás-átvétele megtörtént 2019.05.03.-án az alábbi helyszíneken:

4754 Fülpösdaróc, Fő u. Belterület: 240 hrsz.

4754 Géberjén, József Attila u. Belterület: 283 hrsz.

4754 Géberjén, József Attila u. Belterület: 285 hrsz.

4355 Nagyecsed, Komoróczi u.50/a. Belterület: 273 hrsz.

4355 Nagyecsed Szatmár u. 15. Belterület 2287 hrsz.

A konzorciumi partner megvalósította a nappali ellátást és a foglalkoztatást az alábbi helyszíneken:

4754 Fülpösdaróc, Fő utca 5. hrsz: 1

4754 Fülpösdaróc, Fő utca 16. hrsz: 111

4355 Nagyecsed, Sziget utca 22. hrsz: 71/1

Az épületek felújítása, és bővítése megtörtént 2018.12 31.-re.

 • Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra

Projektünk keretében lakóink a bentlakásos intézményből kikerülve közösségi lakhatási keretek között élik tovább mindennapjaikat. A kiköltözés jelentős változást hoz életükbe, a folyamat sikeresen csak úgy mehet végbe, ha a lakók el tudják fogadni a költözéssel járó életmódváltást és be tudnak illeszkedni az új környezetükbe. Annak érdekében, hogy sikeresen meg tudjanak birkózni az új kihívással, komplex felkészítésben vettek részt, ezen felkészítést az intézmény mentálhigiénés és fejlesztő pedagógus munkatársai, külön ütemterv alapján 2018. január hónapban már megkezdték.

A felkészítés során érintett területek: önismeret, önérvényesítés, támogatott lakhatás, önállóság fejlesztése: kiscsoportos foglalkozás keretében a lakók megtapasztalhatták saját kompetenciáikat, megtanulták érdekeiket képviselni, fejlődött az önérvényesítő képességük. A támogatott döntéshozatal elsajátítása mindennapi feladat. Saját kompetencia határokon belül képviselni tudják az érdekeiket, fejlődik ítélőképességük, mindennapi életvitelükkel kapcsolatban meg tudnak hozni döntéseket. Életvezetési ismeretek, háztartásvezetési ismeretek: kiscsoportos foglalkoztatás keretében a lakók mindennapi életvezetésének segítése és támogatása valósult meg.

A beruházások megvalósulását folyamatosan követték a lakók. A soron következő lakógyűléskor már kiválaszthatták szoba- és lakótársaikat, majd elkezdődtek a csoportfoglalkozások a leendő esetfelelősök vezénylésével. A csoportfoglalkozásokon túl, a Szociális Esély Nonprofit Kft. szervezésében a lakók 117 óra tematikus felkészítésben is részt vettek.

 • Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés
 • Életvezetési és háztartási ismeretek
 • Kapcsolati szférák
 • Kapcsolatrendszerek kialakítása ás ápolása
 • Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése
 • Támogatott lakhatás
 • Outdoor/ gyakorlati tréning

Csoportlétszám: max:10-12 fő

Tematika:(gyakorlat és elmélet)

 1. Együttélés, együttműködés, konfliktuskezelés: verbális, nonverbális kommunikáció, együttélési szabályok, lakhatással kapcsolatos szabályok, egymás intim szférájának tiszteletben tartása, háztartással kapcsolatos feladatok megosztása, konfliktuskezelés.
 2. Életvezetési és háztartási ismeretek: hely, ahol élünk, tervezzük meg otthonunkat, gazdálkodás, pénzkezelés, ügyintézés a postán, az önkormányzatnál, időgazdálkodás, a munka, környezetünk állapota, főzés, kertgazdálkodás, vagyonvédelem.
 3. Kapcsolati szférák: kapcsolat a családdal, hozzátartozókkal, kapcsolatok minősége, új kapcsolatok kialakításának lehetősége, lakóközösség, törvényes képviselő, párkapcsolat, szolgáltatási gyűrű, kapcsolat a szolgáltatás gyűrű szereplőivel.
 4. Kapcsolatrendszerek kialakítása ás ápolása: barátok, lakók, dolgozók, szomszédok, helyi szervezetek, egyház, érdekvédelmi csoportok.
 5. Önismeret, önérvényesítés, önállóság fejlesztése: ki vagyok én, önbizalom, önbecsülés, egészség, betegség, hit, erkölcs, életminőség, önállóság, támogatott döntéshozatal, jogok, kötelezettségek.
 6. Támogatott lakhatás: ápoló- gondozó otthon összehasonlítása a támogatott lakhatással, jogszabályi környezet, komplex szükségletfelmérés, szolgáltatások, térítési díj, támogatott lakhatás működése.
 7. Outdoor: település látogatás, közintézmények megtekintése,részvétel települési programokon, érzékenyítés, befogadás elősegítése.

Az időkereteket, a felkészülési órákat, mindig az adott felkészülési csoport befogadási szintjéhez, teherbíró képességéhez, motivációs állapotához, szokásaihoz, napirendjéhez igazítottuk, hiszen ellátottjaink nem képesek több órát aktív figyelemmel eltölteni, minden tartalmi blokk után szünetet tartottunk, mert a felkészülést nem lehetett sürgetni, egyéni igényeknek kellett az előtérbe kerülni.

Az alábbi kompetenciákat szerezték meg az ellátottak a lakófelkészítés során:

- az ellátott különbséget tud tenni az ápoló – gondozó otthoni ellátás és a támogatott lakhatás között

- képessé vált az önismeret, önértékelés területén

- képes az együttélés szabályainak megalkotására

- életvezetési ismeretek elsajátítása, amelyekkel felvértezve képessé vált az önálló vagy részben önálló életvitelre

- megismerte a támogatott lakhatást körülvevő szolgáltatási gyűrűt, a szociális és jóléti ellátások rendszerét

- megismerte az esélyegyenlőség területeit

A lakófelkészítés során az alábbi elvárások léptek fel az ellátottakkal szemben egy – egy modul feldolgozásakor:

- képesek legyenek megfogalmazni, milyen igényeik, szükségleteik vannak, mit jelent számukra a támogatás, személyes gondolatok kifejezése, csoportszellem kialakulása, elfogadás, befogadás,

A felkészítés tartalmi elemei, a modulok határozták meg hogy melyik felkészítési forma, módszer, technika szolgálja a legjobban a tartalmak elsajátítását, majdan használható tudássá válását.

A felkészítéshez nagyban hozzájárult a fejlesztő foglalkoztatás megléte a telephelyen, valamint a konzorciumi partner akkreditált foglalkoztatásába, valamint fejlesztő foglalkoztatásába való bevonás is. Jelenleg 18 fő akkreditált, 20 fő pedig fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt a konzorciumi partnernél napi 4-6 órában.  A beruházás végeztével, az elkészült TL házak meglátogatásának hatására, mindinkább várják a kiköltözést lakóink.

 • A dolgozók felkészítése a kiváltással járó változásokra, az új szolgáltatási struktúrára

A dolgozók felkészítése a Nemzeti Fogyatékosságügyi – és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS PROJEKT – A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című, EFOP-1.9.1-VEKOP/15 projektjének keretén belül történik, különböző képzések formájában.

A képzések céljai: A támogatott lakhatással kapcsolatos szakmai ismeretek és dolgozói kompetenciák megalapozása.

 • Az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére érzékenyítő tevékenységek

Az EFOP-2.2.2 „ Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése- intézményi férőhelykiváltás” felhívás keretében az EFOP-2.2.2-17-2017-00027 azonosítószámú pályázat kapcsán 2017.03.09-én  I. lakossági fórum került megtartásra Fülpösdarócon, Géberjénben, 2018.03.22-én, Nagyecseden. II. lakossági fórum 2019. október hónapban, melyeken az SZGYF és az önkormányzat képviselői vettek rész.

A Fórumok keretében a helyi lakosságot tájékoztattuk a projekt megvalósításáról, céljairól, illetve a lakosság részéről felmerült kérdések kerültek megválaszolásra.