A fülpösdaróci intézmény vonatkozásában a projekt szükségességét indokolja, hogy az intézményi ellátás helyett a közösségi alapú szolgáltatás, valamint a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási rendszerrel rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő szociális szolgáltatási rendszer kialakítása valósuljon meg. A projekt révén a kitagolással lehetőség nyílik a társadalom szerves részébe történő illeszkedés biztosítására, az ENSZ egyezményben nevesített jogaik érvényesítésére, önálló életvitelre, foglalkoztathatóság javítására, kirekesztettség csökkentésére.

 

Szolgáltatástervezési szempontok szerint:

- a pszichiátriai betegek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása,

- a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása,

- a konzorciumi partner bevonásával az általuk nyújtott alapszolgáltatások révén az ellátottak szükségleteire épülő ellátás biztosítása,

- szintén a konzorciumi partner bevonásával az ellátottak foglalkoztatása, szabadidejük hasznos eltöltése, a hasznossági érzésük megteremtése, a munkaerő világába és a települések közösségi életeibe történő részvétel biztosítása,

- a hagyományos, nagy létszámú pszichiátriai betegek otthonainak megszüntetése.

 

A humánerőforrás tekintetében:

- a közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek rendelkezésre állása,

- a dolgozók felkészítése,

- az intézményekben dolgozó szakemberek által a szociális ellátás presztízsének emelése a térségben.

A kiváltásban érintett települések vonatkozásában:

- a település lakóinak felkészítése, lakossági fórumok megszervezése,

- a támogatott lakhatás céljára épült új épületek, melyek igazodnak a települések hagyományaihoz, építészeti megjelenésükhöz, hozzájárulnak a települések arculatának minőségi javulásához,

- a települési átlaghoz igazított lakhatási körülmények biztosítása.

 

A kiváltásban érintett ellátottak vonatkozásában:

- minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása,

- a lakók felkészítése,

- a mentális problémával küzdő betegek társadalmi kirekesztésének enyhítése,

- a helyi közösségi-társadalmi részvétel és aktivitás növelése,

- a személyközpontú, önérvényesítő magatartásmodell erősítése támogatása.

A projekt megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek szükségesek:

Projekt előkészítés:

- szakmai terv elkészítése

- együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1 kedvezményezettjével

- közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása 

- lakosság tájékoztatása.

 

Szakmai megvalósítás:

- 60 támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása 5 új 12 férőhelyes ingatlan építésével mely beruházás az önkormányzatok tulajdonában, ám a támogatási igénylő használatában lévő ingatlanokon kerül megvalósításra

- konzorciumi partner „Jót s jól a Szatmári Kistérségben Egyesület” felújítási, bővítési tevékenysége

- a lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra a felhívás mellékletét képező Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testület ajánlása mellett elkészült „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra” című dokumentumok alapján

- a szakmai megvalósításra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció kedvezményezettjével a projekt megvalósítása alatt

- az ellátottak közvetlen és közvetett interperszonális környezetében élők részére kidolgozott és megtartott érzékenyítő tevékenység

- a szolgáltatási gyűrű fejlesztése

- a kiváltás során fennmaradt épületek vonatkozásában, kötelező a hasznosítási terv

- konzorciumi partner bérleti szerződés

- szakmai szempontoknak megfelelő a lakhatáshoz az alapszolgáltatások nyújtásához valamit a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése,

- projektmenedzsment felállítása

- szakmai megvalósítók

- projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás,

- könyvvizsgálat,

- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság,

- horizontális tevékenységek az esélyegyenlőség és a környezetvédelmi szempontok érvényesítése.