Feladatok bemutatása

Figyelembe véve a felhívásban megfogalmazott elvárásokat, a sajószentpéteri intézményben a korszerűsítés okán, az életminőség javításának területén az alábbi célokat kívánjuk elérni, megvalósítani:

 

 • A korszerűsítés megvalósulásának, a vizesbokkok felújítása,
 • A fűtésrendszer korszerűsítése.
 • A lift felújítása.
 • Tárgyi környezet fejlesztése, eszközbeszerzés (bútorok, hűtőszekrény)

 

A Rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása, valamint a beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez alkalmazkodó feladatokat kell elvégezni:

 

A rehabilitációs épületben a 3770 Sajószentpéter, Csiba László u. 1., hrsz: 2951/3.

 • A vizesbokkok felújítása,
 • A fűtésrendszer korszerűsítése.
 • A lift felújítása.

 

A felújítások, beszerzés megvalósításával szakmai szempontból az alábbi eredmények válnak elérhetővé:

 

 • Az önálló életvezetési képesség kialakításával, illetve helyreállításával az elérhető legmagasabb szintű önállóság.
 • A hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi és szellemi funkciók helyreállítása, illetve pótlása.
 • Olyan tanácsadási folyamat biztosítása, amely a lakó bevonásával történik, jogait, lehetőségeit figyelembe veszi, kérdésére reagál, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő. Az elérni kívánt eredmény: cselekvésre ösztönzés vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülése.
 • Olyan szocializációs, pedagógiai és andragógiai eszközökkel végzett tervszerű fejlesztő tevékenység biztosítása, amely azon viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadását teszi lehetővé, illetve gyakoroltatja, aminek eredményeként a lakó lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, önmegvalósítására, fejlődésében egy magasabb szint elérésére.
 • Hosszútávú anyagi biztonság megteremtése és fenntartása először védett munkahelyi munkaszerződéses foglalkoztatással, majd a nyílt munkaerőpiac felé terelés.
 • Családi és/vagy lakóhelyi környezetbe való visszatérés segítése, új életút (karrier) építés támogatása.
 • Fogyatékosság specifikus lakókörnyezeti akadálymentesítés az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében.
 • A lakók helyi társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.

 

A fenti célrendszer a lakók egyéni szükségleteiből, egyéni igényeiből, akaratából fakad. A vázolt célrendszer koherens a kapcsolódó, fentebb jelzett szakmai irányelvekkel és jogszabály adta keretekkel.

 

Valamennyi megfogalmazott cél szervesen kapcsolódik a projekthez:

 

elérni kívánt jövőbeni állapot

 

korszerűsítés eredménye (példák)

a lehető legnagyobb önállóság

lakókörnyezeti higiéné önálló fenntartása

a nemkívánatos cselekmények (rongálás) elkerülése

részvétel a munkában, erősödik a tulajdonosi szemlélet, vigyáz a lakásra

önmegvalósítás

rendezett körülmények hatása

munkahely, rendezett anyagi helyzet

pihenés, rekreáció a lakásban, a közösségben

új életút (karrier)

a korszerűsítésnek köszönhetően rendezett párkapcsolati körülmények

normalizáció

a társadalom többi tagjával azonos esélyek, akadálymentes környezet

reintegráció, rehabilitáció

a települési átlaghoz hasonló lakáskörülmények