Az intézmény infrastrukturális feltételeinek biztosítása, ezáltal az ellátást igénybe vevő személyek életkörülményeinek javítása. A fejlesztéssel a telephely eleget tesz a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés feltételeinek.

Az intézmény telephelye jelenleg ideiglenes hatályú, 2018. december 31-ig érvényes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel rendelkezik.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Dr. Piroth Endre Szociális Központ Rehabilitációs Intézménye tekintetében tehát a fő feladat az Sztv-ben és az SzCsM rendeletben előírtaknak megfelelő az önálló életvitelt korlátozó zsúfolt, nagy létszámú lakószobákban a fogyatékkal élő személyeket megillető környezeti hátteret nem biztosító körülmények megszüntetése, az akadálymentes környezet kialakítása. A projekt tervezésekor, majd a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk az épületek teljes körű felújítására, hogy szolgálja azokat a meghatározott célokat, ami tartalmazza az SzCsM rendeletben foglaltakat.

A pályázat elsődleges célja tehát, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett rehabilitációs célú intézmény korszerűsítése az ellátottak életminőségének javítása érdekében. E cél elérésének érdekében a jelenlegi lakószobák helyett 2-4 fős teljes akadálymentesített lakószobák kialakítását valósítanánk meg, ezáltal biztosítva ellátottaink egyéni, személyes életterét. A személyes szükségleteket és Maslow szükséglet-piramisát alapul véve a korszerűsítés lehetővé teszi az esztétikai és önkifejezés szükségletének kielégítését, az önmegvalósítás segítését. E növekedés alapú szükségletek magasabb önállósági szinten történő megélése alapul szolgál a habilitáció és későbbi rehabilitáció sikerességének megvalósításában. A fejlesztés részeként megvalósítható teljes körű akadálymentesítés, mely egyrészt a kastély épület vizesblokkjait, másrészt az új lakóépület emeleti részének akadálymentes elérését, teszi lehetővé, szintén a lakók önállóbb életvitelét hivatott elősegíteni.

A bejegyző határozatot kiadó Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya az ellenőrzés során 2016. november 17-én kiállított jegyzőkönyvben az alábbi megállapításokat tette:

  • A kastély épülete építészeti megoldásait tekintve nagyrészt megfelel az akadálymentességnek.
  • Az épület bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai részben megfelelnek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotuknak.
  • Az intézmény épülete rendelkezik az SzCsM rendelet 41. § (2) bekezdésben előírt helyiségekkel.
  • Az egy ellátottra jutó legalább 6 m2 lakóterület nem érvényesül az épület adottságai és az ellátotti létszám miatt.
  • A II. számú épület építészeti megoldásait tekintve részben megfelel az akadálymentességnek (széklift hiánya).
  • Az épület bútorzata, berendezési és felszerelési tárgyai részben felelnek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotuknak.
  • A II. épület szintén rendelkezik az SzCsM rendelet 41. § (2) bekezdésben előírt helyiségekkel, az egy ellátottra jutó legalább 6 m2 lakóterület itt érvényesül.
  • A működést engedélyező szerv a jegyzőkönyvben felhívja tehát a fenntartó figyelmét arra, hogy a lehetőségekhez mérten gondoskodjon az intézmény épületeiben a teljes körű akadálymentesség kialakításáról, valamint a használt bútorzat, berendezési és felszerelési tárgyak modernizációja is elengedhetetlen. Továbbá lehetőségek szerint gondoskodni szükséges az egy ellátottra jutó legalább 6 m2 lakóterület betartásáról, valamint négynél több személy lehetőség szerint ne kerüljön egy közös szobába.

A megvalósuló fejlesztés teljesíteni kívánja a jogszabályi előírások alapvető célkitűzését, a fent említett hiányosságok kiküszöbölését, ily módón javítva az érintett személyek jogainak érvényesülését.

Ennek keretében szükséges a kastély épület olyan módon történő átalakítása, funkcióinak, belső tereinek áttervezése, hogy az egy főre jutó 6 m2 rendelkezésre álljon minden ellátott esetében, valamint a szobákban 4 főnél több személy ne kerüljön elhelyezésre, ezzel is támogatva az ott lakók személyes életterének kialakítását. A kastély épület átalakítását 30 fő elhelyezésére kívánjuk megvalósítani, így az új, II. sz. épületben is újra 20 fő kerülne elhelyezésre, ami ott is megoldaná a túlzsúfoltságot. Ezen kívül szükséges a vizesblokkok az akadálymentes előírások figyelembe vételével történő áttervezése, valamint a belső terek átrendezése során is fontos szempont az akadálymentes környezet kialakítása. Ennek keretében az új folyosók és nyílászárók kialakítása során, hogy a kerekes székkel közlekedők is könnyen eljuthassanak az általuk használt helyiségekhez. Az új burkolatokat is az akadálymentesség szempontjai szerint tervezzük kialakítani. Az új II. számú épületben a működést engedélyező szervvel történt egyeztetésnek megfelelően széklift beépítését tervezzük, hogy az emeleti szint is megközelíthető legyen minden ellátott számára. A projekt során az elavult bútorok, berendezési és felszerelési tárgyak cseréjét is tervezzük megvalósítani a mellékelt eszköz lista alapján.

A kisebb csoportokban történő ápolási-gondozási, mentálhigiénés feladatok ellátásával, az egyéni fejlesztések biztosításával a szakmai munka hatékonyabban végezhető, az eredményesség a lakók önállósági szintjének javulásában, az autonómia érvényesülésében mérhető.