Figyelembe véve a felhívásban megfogalmazott elvárásokat, a putnoki intézményben a korszerűsítés okán, az életminőség javításának területén az alábbi célokat kívánjuk elérni, megvalósítani:

 • A korszerűsítés megvalósulásának, a tárgyi feltételek jogszabályi megfelelőségének biztosításával a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzése:

A Rendelet szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása, valamint a beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez alkalmazkodó akadálymentesítés kialakítása. érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:

Főépületben a 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 48. hrsz: 9/5.:

 • 3 db szoba legelhasználódottabb padlóburkolatának cseréje, tisztasági festés (15 fő férőhely korszerűsítése).

Különálló épület, hrsz: 9/5.:

Átalakítása és felújítása:

 • akadálymentes vizesblokk kialakítása,
 • vizesblokkok kialakítása
 • közlekedő
 • WC felújítása,
 • 35 fő részére a lakószobák korszerűsítése,
 • burkolat csere, belső és külső nyílászárók cseréje és festés,
 • akadálymentes bejárhatóság biztosítása,
 • teljeskörű bútorozás

Az átalakítások, felújítások megvalósításával szakmai szempontból az alábbi eredmények válnak elérhetővé:

 • Az önálló életvezetési képesség kialakításával, illetve helyreállításával az elérhető legmagasabb szintű önállóság.
 • A hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi és szellemi funkciók helyreállítása, illetve pótlása.
 • Olyan tanácsadási folyamat biztosítása, amely a lakó bevonásával történik, jogait, lehetőségeit figyelembe veszi, kérdésére reagál, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő. Az elérni kívánt eredmény: cselekvésre ösztönzés vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülése.
 • Olyan szocializációs, pedagógiai és andragógiai eszközökkel végzett tervszerű fejlesztő tevékenység biztosítása, amely azon viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadását teszi lehetővé, illetve gyakoroltatja, aminek eredményeként a lakó lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, önmegvalósítására, fejlődésében egy magasabb szint elérésére.
 • Hosszútávú anyagi biztonság megteremtése és fenntartása először védett munkahelyi munkaszerződéses foglalkoztatással, majd a nyílt munkaerőpiac felé terelés.
 • Családi és/vagy lakóhelyi környezetbe való visszatérés segítése, új életút (karrier) építés támogatása.
 • Fogyatékosság specifikus lakókörnyezeti akadálymentesítés az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében.
 • A lakók helyi társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.
 • A volt irodaépületként funkcionáló épületben kizárólag egyágyas szobák kerülnek kialakításra, mely szakmai szempontból a sikeres rehabilitációt szolgálja. Az egyik szoba (alapterületéből adódóan) a későbbiekben alkalmassá válhat arra is, hogy a rehabilitációs ellátásban részesülő lakók között kialakuló élettársi vagy házastársi kapcsolat esetén házaspárok (élettársak) elhelyezését biztosító lakószobaként funkcionáljon.

A fenti célrendszer a lakók egyéni szükségleteiből, egyéni igényeiből, akaratából fakad. A vázolt célrendszer koherens a kapcsolódó, fentebb jelzett szakmai irányelvekkel és jogszabály adta keretekkel.

Valamennyi megfogalmazott cél szervesen kapcsolódik a projekthez:

 

elérni kívánt jövőbeni állapot

 

korszerűsítés eredménye (példák)

határozatlan idejű szolgáltatási nyilvántartás

tárgyi feltételek tekintetében a jogszabályi előírásnak való megfelelés

a lehető legnagyobb önállóság

lakókörnyezeti higiéné önálló fenntartása

a nemkívánatos cselekmények (rongálás) elkerülése

részvétel a munkában, erősödik a tulajdonosi szemlélet, vigyáz a lakásra

önmegvalósítás

rendezett körülmények hatása

munkahely, rendezett anyagi helyzet

pihenés, rekreáció a lakásban, a közösségben

új életút (karrier)

a korszerűsítésnek köszönhetően rendezett párkapcsolati körülmények

normalizáció

a társadalom többi tagjával azonos esélyek, akadálymentes környezet

reintegráció, rehabilitáció

a települési átlaghoz hasonló lakáskörülmények