• Projekt előkészítés

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

A kellően megalapozott, szakmai indokokkal megfelelően alátámasztott Megvalósíthatósági tanulmány a teljes projekt megvalósításának szakmai alapját képezi. A Megvalósíthatósági tanulmány kerülnek rögzítésre a projekt megvalósításának szükségességét bizonyító indokok, a projekt céljai, a célok elérése érdekében szükséges tevékenységek, továbbá a projekt eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságát biztosító tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek.

 

 • Feladat megnevezése:
 • Műszaki ellenőr

Felújítás és átépítés miatt szükséges műszaki ellenőrt alkalmazni, hogy az átépített és felújított épületrészek jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő kivitelezésben kerüljenek átadásra.

 • Rehabilitációs szakmérnök

Az akadálymentes környezet kialakítása miatt szükséges a rehabilitációs szakmérnök bevonása. A rehabilitációs szakmérnök biztosítja, hogy a korszerűsítés a vonatkozó előírásoknak megfelelően valósuljon meg.

 

 • Tervezés, műszaki előkészítés

Az ingatlanok felújításának tervszerű előkészítése a kivitelezés biztos sikeréért.

Részletezés

 • Terepszemle, elvégzendő tevékenységek elsődleges felmérése
 • Az állapot és a szükségletek felmérése
 • Felújítási munkálatokhoz kötődően szakemberrel, szakértőkkel történő

kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció

 • Előzetes költségbecslések és ütemezés elkészítése

 

A műszaki tervek, kiviteli tervek, tervezői költségbecslés elkészítése ebben az időszakban történik. A tervezési folyamatokba rehabilitációs szakmérnök is bekapcsolódik, aki biztosítja, hogy a korszerűsítés a vonatkozó előírásoknak megfelelően valósuljon meg

 

 • Együttműködési megállapodás megkötése

A projekt megvalósításával fontos cél a különböző szolgáltatástípusok közötti

szakmai együttműködés, így a rehabilitációs ellátást nyújtó intézmény és a támogatott lakhatás közötti szakmai támogatás is.

 • Közbeszerzés

A program megvalósítása érdekében a jelenleg is működő lakóépület felújítása,

korszerűsítése, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése olyan összegbe kerül, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, így az eljárás lefolytatásába közbeszerzési szakértő bevonása szükséges.

 

 

 • Kivitelezés

A célcsoport igényeire reflektáló, és a Szakmai rendeletnek megfelelő intézmény

kialakítása

 

Elvárt eredmény

Felújított ingatlan és határozatlan idejű működési engedély

 

 • Workshop (szakmai nap)

A támogatott lakhatásban élők esetében is kialakulhatnak olyan nehézségek – fizikai, pszichés, mentális - amikor az egyén rehabilitációs programban történő részvétele indokolt. A társadalmi életben történő részvételük biztosítása, önálló életvitelük biztosítása egy jól szervezett rehabilitációs eljárás által biztosítható, amely a lakhatásra és a megfelelő szintű szolgáltatásszervezésre is kiterjed.

 

 • Beszerzés: eszközbeszerzés és immateriális javak

Szakmai szempontoknak megfelelő, a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához, egészségügyi ellátás, valamint a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, eszközök, szoftverek beszerzése szükséges.

A berendezési tárgyak beszerzése hozzájárul ahhoz, hogy a lakók számára minél

egyedibb, az állapotuknak leginkább megfelelő életfeltételek kerüljenek biztosításra. Az alapszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközök a szolgáltatás színvonalát emelik, míg a foglalkoztatás fejlesztésének eszközei az ellátottak képességeinek magas szintű továbbfejlesztését támogatják.

 

 • Külső szakértő

A támogatási szerződésben és a megvalósíthatósági tanulmányban foglalt célok

és feladatok a pályázati felhívásban és a jogszabályi környezetben meghatározott

szempontok szerinti végrehajtásának folyamatos koordinációja.

 

 • Nyilvánosság biztosítása

A lakók életterének komfortosabbá tételéről, valamint a projektben vállalt feladatok előrehaladásáról fontos, hogy a lakosság, valamint a társadalom széles köre értesüljön

 

 • Szakmai megvalósító

A felvetett problémák széleskörűek, így szükséges egy szakmai vezető a sikeres

projekt kivitelezéshez.

 • Projektmenedzsment biztosítása

A felvetett problémák széleskörűek, így szükséges egy koordinátor csapat, akik a megvalósításért felelnek, akik a projektben vállalt, célként kitűzött tevékenységek gördülékeny megvalósítását teszik lehetővé.

 

 • Horizontális tevékenységek

A célcsoportok tekintetében vállalásunk az esélyegyenlőség biztosítása, valamint

a környezettudatos magatartás.