2017. június elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány
2017. június

együttműködési megállapodás került megkötésre a Zsibriki Drogterápiás Intézet Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatása intézménnyel, mely megállapodás keretében Felek vállalják, hogy a támogatási időszak során a rehabilitációs intézményi ellátás és a támogatott lakhatás közötti szakmai ellátás-szervezési feladatokat kidolgozzák, azokat jogszabályi előírásoknak megfelelő módon végrehajtják.

2017. június

vállalkozási szerződés került megkötésre engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére

2017. november jogerős építési engedély került kiadásra
2018. október első közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat
2018. december

második közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat

2019. november

harmadik közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására az eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy a kivitelező az ajánlati kötöttség alatt ajánlatát visszavonta, így ajánlata érvénytelen.

2020. augusztus

kiviteli tervek módosítása vált szükségessé, mivel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6.§ (2) bekezdés szerint: „Új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő – a 6/B. §-ban meghatározott kivétellel – minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek”. Tekintettel arra, hogy a korábbi kiviteli tervek alapján az épület nem felelt volna meg a fenti jogszabály szerinti követelményeknek, azaz nem teljesítette a nulla energiaigény feltételt, ezért a kiviteli tervek módosításra kerültek.

2020. november negyedik közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás döntése értelmében T –WALL Építőipari Kft került ki nyertesként. Az eljárás szerződéskötési szakaszban van.
2020. december 14.

A pályázatban nem áll rendelkezésre a kivitelezési tevékenység fedezetének teljes összege. A szükséges fedezet biztosítására a Kedvezményezett többletforrás biztosítása iránti kérelmet terjesztett elő.

2021. május 31.

a 1334/2021. (V. 31.) számú, az EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú („Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című) projekt összköltségének növeléséről szóló Korm. határozat értelmében 96 371 603 Ft többlettámogatás került megítélésre hazai forrásból.

2021. június 24.

megkötésre kerül a kivitelezési szerződés.

2021. június 29.

munkaterület átadás a kivitelezőnek.

2021. július kivitelezés folyamatban, teljesítés várható határideje 2021.12.20.