2017. június Elkészült a Megvalósíthatósági Tanulmány.
2017. június Együttműködési megállapodás került megkötésre a Zsibriki Drogterápiás Intézet Szenvedélybetegek Támogatott Lakhatása intézménnyel, mely megállapodás keretében Felek vállalják, hogy a támogatási időszak során a rehabilitációs intézményi ellátás és a támogatott lakhatás közötti szakmai ellátás-szervezési feladatokat kidolgozzák, azokat jogszabályi előírásoknak megfelelő módon végrehajtják.
2017. június

Vállalkozási szerződés került megkötésre engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.

2017. november Kiadásra került, majd jogerőre emelkedett az építési engedély.
2018. október

Az első közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat.

2018. december A második közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy az eljárásban nem érkezett ajánlat.
2019. november A harmadik közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – az eljárás eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy a kivitelező az ajánlati kötöttség alatt ajánlatát visszavonta.
2020. augusztus

A kiviteli tervek módosítása vált szükségessé, mivel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 6.§ (2) bekezdés szerint: „Új épület létesítése során 2020. december 31-e után használatba vételre kerülő – a 6/B. §-ban meghatározott kivétellel – minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek”. Tekintettel arra, hogy a korábbi kiviteli tervek alapján az épület nem felelt volna meg a fenti jogszabály szerinti követelményeknek, azaz nem teljesítette a nulla energiaigény feltételt, ezért a kiviteli tervek módosításra kerültek.

2020. november A negyedik közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező kiválasztására – a bírálat és az azt követő döntés értelmében a T –WALL Építőipari Kft a nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban.
2020. december 14 A pályázatban nem áll rendelkezésre a kivitelezési tevékenység ellenértékének teljes fedezete. A szükséges fedezet biztosítására a Kedvezményezett többletforrás biztosítása iránti kérelmet terjesztett elő.
2021. május 31. A 1334/2021. (V. 31.) számú, az EFOP-2.2.3-17-2017-00025 azonosító számú („Tolna ISZI Csilla von Boeselager Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című) projekt összköltségének növeléséről szóló Korm. határozat értelmében 96 371 603 Ft többlettámogatás került megítélésre hazai forrásból.
2021. június 24. A szükséges forrás biztosítását követően megkötésre kerülhetett a kivitelezési szerződés.
2021. június 29. A munkaterület átadásra került a kivitelezőnek.
2021. december 20. A kivitelezés készre jelentése
2021. december 31. Műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdése
2022. január 26.

Műszaki átadás – átvételi eljárás lezárása

2022. szeptember 2. Használatba vételi engedély kiadása
2022. október 14. A telephely határozatlan idejű működési engedélyének kiállítására vonatkozó kérelem benyújtása.
2022. október 14. Az építési beruházás átadásával egybekötött projektzáró rendezvény.
2022. november 1. Határozatlan idejű működési engedély kiállítása.